หรือแสกน QR CODE ที่นี่

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

        แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากลในปี พ.ศ. 2564

พันธกิจ 

1.     พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

2.      สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน

3.      พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4.      สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน

5.     ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ

6.     เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เทียบเท่าระดับสากล
เป้าประสงค์

         1. กฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง

         2. ระบบการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

         3. แรงงานเข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

         1. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย และมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง

         2. พัฒนาระบบการตรวจแรงงานตามกฎหมายเพื่อรองรับ Thailand 4.0

         3. พัฒนารูปแบบ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานเข้าถึงบริการและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัยแรงงาน
เป้าประสงค์


          1. แรงงานเข้าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

          2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน

        3. แรงงานได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

          4. สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (CSR)

กลยุทธ์

         1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แรงงานมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

         2. สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

         3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานและมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์


        1. ลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

        2. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

        3. ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

    4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน

        5. สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าประสงค์


         1. สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

         2. แรงงานเข้าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

กลยุทธ์

          1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

          2. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

          3. สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

          4. กำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและมีความปลอดภัยในการทำงานโดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์


         1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

           2. บุคลากรมีความเป็น ข้าราชการมืออาชีพ

กลยุทธ์

         1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

         2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม

         3. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

         4. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

         5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมให้มีประสิทธิภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์


         1. มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแรงงาน

         2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

         1. บูรณาการสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

         2. เสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

         3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
 
 
Ankara Escort Bahçeşehir Escort Eryaman Escort bayan Ankara Escort ankara escort Escort Bayan Taksim Escort brazzers şişli escort Antalya Escort Bayan escort eskisehir Kadıköy Escort Altyazılı Porno Şirinevler Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort ankara escort Ataköy Escort Beşiktaş Escort Beylikdüzü Escort ankara escort Escort ankara Etlik escort izmir escort bayan escort ankara Escort Bayan Escort Bayan Bahçeşehir Escort Bayan Sincan Escort Escort Bayan Esenyurt Escort Escort Bayan izmir Escort Bayan Etiler Escort porno Beylikdüzü Escort Göztepe escort Maltepe Escort Pendik Escort Pendik Escort Kurtköy Escort Kurtköy Escort porno escort bayan iddaa maç sonuçları Mersin Escort Bodrum Escort Ankara Escort Ankara Escort escort ankara ankara escort Travesti porno Kurtköy Escort Kadıköy Escort Türkçe Altyazılı Porno bakırköy escort Tuzla Escort Ataşehir Escort Kozyatağı Escort Ataşehir Escort Kartal escort Kurtköy Escort Pendik Escort eskisehir escort Bostancı Escort Üsküdar Escort Kadıköy escort Kartal Escort Maltepe Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort Kartal Escort istanbul escort bayan Kadıköy Escort Maltepe escort Bostancı Escort Maltepe Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Ümraniye Escort eskişehir evden eve nakliyat hacklink satış istanbul evden eve nakliyat hacklink panel web tasarım Indoxploit Shell hacklink panel instagram takipçi hilesi hacklink satış hacklink halı yıkama wso shell hacklink satış evden eve nakliyat hacklink al paykasa bozum hacklink satış hacklink satış youtube video indir wso shell Malatya escort Sivas Escort Escort Beylikdüzü Escort Antalya Yozgat Escort ankara escort bayan Samsun Escort Samsun Escort Kayseri Escort Kayseri Escort Gaziantep Escort Bayan Gaziantep Escort Gaziantep Escort Eskisehir Escort Eskisehir Escort Bursa Escort Bursa Escort Bayan Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Antalya Escort Alanya Escort Alanya Escort Adana Escort Alanya Escort Bayan Konya Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Kuşadası Escort Escort Antakya Escort Antep Malatya Escort Bayan Artvin Escort Bursa Escort Van Escort Uşak Escort Tekirdağ Escort Sivas Escort Şanlıurfa Escort Manisa Escort Giresun Escort Erzincan Escort Elazığ Escort instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram deneme bonusu sex hatları sex hattı canlı bahis bedava bonus deneme bonusu sex hatları sex hattı canlı bahis bedava bonus deneme bonusu sex hatları sex hattı canlı bahis bedava bonus casino-siteleri.xyz nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com markobet50.com markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz bahis-rehberi2.com betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz super-bahis.live superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live casino-siteleri.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz canli-bet.live betting-bonus.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz bixbett.com superbahis-casino.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info betboo süpertotobet restbet betpas instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram followers bakirkoy escort istanbul escort
hacklink satış evden eve nakliyat halı yıkama bmw yedek parça hacklink panel hacklink panel