โครงสร้าง

  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

   

 

นายธุวานนท์  ดวงจักร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

                

     

นายสัญญา  สังข์ศิลป์ชัย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวฐิตาพร  ลายจันทร์

 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 

  

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

 

 

นายสัญญา  สังข์ศิลป์ชัย

 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

                                                      

นางอรุณี  ยอดพรมทอง               นางสาวนัททิยา  สมมารถ                   นายยงยุทธ   ทองสงฆ์                       นายอภิชนม์   แก้วมณี

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ                นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ

 

                                                                                 

                 นางรัชฎาพร  ทองส่งโสม                   นางสมร  คุ้มวิริยะ                         นางสาวรัชดา  ชูศรี                    นางสาวหทัยรัตน์  สิงห์เล็ก              นางสาวเกวลีย์  จิตตะนัง 

                  เจ้าพนักงานชำนาญงาน                เจ้าพนักงานชำนาญงาน                   นักวิชาการแรงงาน                        นักวิชาการแรงงาน                          นักวิชาการแรงงาน

 

                                                                                               

                                         นางสาววันวิสา  พุธทวี                    นางสาวอัญชีรา  ด้วงช่วย              นางสาวชัญญานุช  ทองไซร้                    นายสมพงษ์  เต็งเฉี้ยง  

                                            นักวิชาการแรงงาน                          นักวิชาการแรงงาน                        เจ้าพนักงานแรงงาน                            เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

                                                                                                                                                                                                              ด้านภาษาเมียนมาร์  

                                                                                                                                        

                       

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2

 

   

นางสาวฐิตาภร  ลายจันทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

 

                                                 

  นางสาวกัลยาพร  ทองจันทร์      นางสาวพรรณวรทญ์  ดำใหม      นางสาวอรอนงค์  มะสุนี       นางสาวโสวรรณ  จุลวรรณโณ         นางสาวรุจิรา  ทองคำ

         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ      นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

  

                                                                                                        

                                                            นายษฎายุ โกเอี้ยน           นางสาวสิตีอามีเน๊าะ  มือแยบาสอ            นางสาวสุกัญญา  ดาบชัย                    นายชวลิต   ละอองมณี

                                                               นิติกรปฏิบัติการ                     นักวิชาการแรงงาน                         เจ้าพนักงานแรงงาน                             เจ้าพนักงานแรงงาน                                              

   

           งานนิติกร            

    

 นายบัตดือโร   ดือราแม

 นิติกรชำนาญการ

                                                        

งานบริหารทั่วไป

 

 นางสาวสุมาลี  สุวรรณวงศ์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                                              

                                                  

                                 นางวนิดา  นันทิกะ                นางสาวภาขวัญ  รักษาชล              นางสาวยุวดี  หลีขะหรี             นางสาวรุ่งทิวา  คชกาญจน์

                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน      นักวิชาการแรงงาน                       เจ้าหน้าที่ธุรการ                          เจ้าหน้าที่ธุรการ 

                     

                                                                                                               (ว่าง)                        ว่าที่ร้อยตรี ชูยงค์ อังศุคราญ                  นายไกรโรจน์   วงศ์กระจ่าง                    นายนริศ   สุวรรณโยธี                    นางสาวสุมาลี   ช่วยสกุล                 พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานขับรถยนต์                          พนักงานขับรถยนต๋                         พนักงานขับรถยนต์                               พนักงานทำความสะอาด

  

 

 

แนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

No Gift Policy

No Gift Policy